Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

psikusrene
Ten świat nigdy nie był idealny i nigdy nie będzie. Będzie za to ciężki i straszny, a jeśli będziesz miała szczęście, okaże się także piękny i zachwycający. Musisz najpierw jednak przetrwać najgorsze, by móc doświadczyć najlepszego.
— Carrie Ryan
Reposted fromzoou zoou viakudlaty kudlaty

April 15 2017

psikusrene
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viajojinthesun jojinthesun
psikusrene
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viajojinthesun jojinthesun
psikusrene
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viajojinthesun jojinthesun
5026 dc89
Reposted fromturquoise turquoise viaZuzanka Zuzanka
psikusrene
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viaoll oll
psikusrene
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viaoll oll
psikusrene
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru viaoll oll
psikusrene
5614 566d
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
psikusrene
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaoll oll
5208 69ca 500
Reposted fromzalibar zalibar viaoll oll
psikusrene
2114 9fc3
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoll oll
psikusrene
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaoll oll
psikusrene
8530 b296 500
Reposted fromzolwik zolwik viaoll oll
psikusrene
1928 d888 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
psikusrene
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoll oll
7191 c444
Reposted frominculubum inculubum viaoll oll
psikusrene
2926 a74f 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viaoll oll
psikusrene
Reposted fromthetemple thetemple viakudlaty kudlaty
psikusrene
Reposted fromthetemple thetemple viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl