Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

psikusrene
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajojinthesun jojinthesun
psikusrene
3561 7496
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viakjuik kjuik
psikusrene
Dryad by Maggie Vandewalle
Reposted fromcorvax corvax viakudlaty kudlaty
psikusrene
3469 45c3 500
Reposted frommassivejack massivejack viapffft pffft

September 27 2018

psikusrene
1002 7ca3
Reposted fromkrzysk krzysk viabercik bercik
psikusrene
8801 daf4 500
Reposted fromerq erq viatfu tfu
psikusrene
8388 0869 500
Reposted fromerq erq viatfu tfu
psikusrene
8376 0e8c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
psikusrene
9572 54c7 500
Reposted fromFienrira Fienrira viakudlaty kudlaty
psikusrene
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty

September 14 2018

psikusrene
2584 29e9 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakudlaty kudlaty

August 01 2018

psikusrene
Reposted fromFlau Flau viabananaapple bananaapple
psikusrene
7941 57c7 500
Reposted fromonosendai onosendai viabananaapple bananaapple
psikusrene
psikusrene
psikusrene
summer chill
Reposted fromcats cats viabananaapple bananaapple
3940 6d57

Maceo (via Kurt Schlatzer)

Reposted frommicrowalrus microwalrus viakudlaty kudlaty
psikusrene
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty

July 31 2018

psikusrene
6666 6533 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viakjuik kjuik
psikusrene
9219 b641 500
Reposted fromqb qb viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl