Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

psikusrene
1753 8d0e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
psikusrene
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viakajak kajak
psikusrene
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viajojinthesun jojinthesun
psikusrene
Reposted fromkjn kjn viapffft pffft
psikusrene
3841 c945
Reposted fromtichga tichga viakasiarzyna kasiarzyna
psikusrene
WATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond Rumors
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viakjuik kjuik
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viaZuzanka Zuzanka
psikusrene
6680 17e0 500
Reposted fromgreensky greensky viakjuik kjuik
psikusrene
2473 6017 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viabananaapple bananaapple

June 22 2017

psikusrene
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadumdummy dumdummy
psikusrene
8651 7121 500
Reposted fromtfu tfu viadumdummy dumdummy
psikusrene
6355 037e
"er"
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viadumdummy dumdummy
psikusrene
9098 8838 500
Reposted fromtfu tfu
psikusrene
1254 670e
Reposted fromtfu tfu
psikusrene
1255 34c5 500
Reposted fromtfu tfu

June 21 2017

psikusrene
Current mood
psikusrene
3398 5cb1
Reposted fromsoSad soSad viaoll oll
psikusrene
8425 ad92 500
Reposted fromtfu tfu

June 20 2017

psikusrene
4220 c1f0 500
psilocybin package
Reposted frompsychedelics psychedelics viatfu tfu
psikusrene
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viachild child
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl